Strona główna - HearUs

Regulamin

Pobierz bezpłatną wersję
Pobierz demo

Regulamin

§1 Definicje

1. Właściciel aplikacji – HearUs Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, NIP: 7133096221, REGON 36873258300000, dalej zwany HearUs.
2. APLIKACJA – aplikacja na telefony mobilne i tablety będąca własnością HearUs, umożliwiająca UŻYTKOWNIKOM korzystanie z dostępnych funkcji.
3. UŻYTKOWNIK – osoba, która korzysta z funkcji oferowanych przez aplikacje HearUs.
4. OPERATOR – usługodawca zapewniający możliwość korzystania z aplikacji.
5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych.


§2 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwanym dalej: „Regulamin” określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej HearUs przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android, zwanym dalej: „Aplikacja”.
2. Regulamin o którym mowa w punkcie 1. jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

a) Umożliwieniu osobie niepełnosprawnej na skutecznie i precyzyjne porozumiewanie się na co dzień;
b) Użytkownik będzie w stanie zakomunikować swoje potrzeby oraz wykonać nie tylko proste czynności (np. zakupy), ale także te bardziej skomplikowane, takie jak: wizyta w urzędzie lub w banku;
c) Użytkownik będzie mógł porozumieć się w sklepie, szpitalu, szkole jak i w domu.

4. Aplikację można pobrać:

a) dla systemu iOS,
b) dla systemu Android,

5. Pobranie Aplikacji z wymienionych w punkcie 4 systemów jest bezpłatne.
6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
8. Korzystanie z Aplikacji w przypadku pełnej wersji jest płatne.
9. Pełną wersję można zakupić każdorazowo na okres 1 miesiąca poprzez aplikację. Płatności odbywają się w wewnętrznym systemie sklepowym w zależności od platformy: iOS – AppStrore lub Android – SklepPlay, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami przedmiotowych sklepów, lub na stronie internetowej aplikacji www.hearusapp.com poprzez system płatności elektronicznych PayU.
10. Pełną wersję aplikacji można zakupić w modelu abonamentowym (subskrybcyjnym) na stronie internetowej aplikacji www.hearusapp.com. Płatności dokonuje się poprzez zlecenie płatności cyklicznych przy użyciu systemu płatności elektronicznych PayU.
11. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w każdym czasie. Zlecenie rezygnacji z subskrypcji zostanie potwierdzone mailowo przez Właściciela Aplikacji wraz z podaniem kiedy nastąpi ostatnia płatność.
12. Użytkownik nie może zrezygnować z subskrypcji i domagać się zwrotu abonamentu za okres który został już opłacony, niezależnie od częstotliwości korzystania z aplikacji w tym okresie.


§3 Obowiązki HearUs

1. Udostępnienie aplikacji HearUs do bezpłatnego pobrania z ogólnodostępnych kanałów dystrybucyjnych właściwych dla aplikacji mobilnych.
2. Utrzymywanie sprawności działania aplikacji w zakresie umożliwiającym niezakłócone korzystanie z niej.
3. Pomoc techniczna w zakresie obsługi i funkcjonowania aplikacji (poprzez udostępnienie instrukcji obsługi).
4. W przypadku wystąpienia problemów globalnych w funkcjonowaniu aplikacji tj.: przerwę w funkcjonowaniu aplikacji wywołaną jej awarią, aktualizacją lub innym zdarzeniem utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie z niej i podjęcie niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności aplikacji.
5. HearUs nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji wywołanie siłą wyższą lub umyślnym, celowym działaniem osób trzecich oraz gdy nieprawidłowe działanie aplikacji wynika z jej nieprawidłowego użytkowania.


§4 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać aplikację zgodnie z jej przeznaczeniem oraz poszanowaniem praw przysługujących Właścicielowi aplikacji.
2. Wszelkie informacje wysyłane za pośrednictwem aplikacji muszą być zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, przy czym zabrania się wykorzystywania aplikacji sprzecznie z jej przeznaczeniem lub w inny sposób sprzeczny z prawem.
3. Informowanie Właściciela aplikacji za pośrednictwem właściwego kanału komunikacyjnego tj. adresu e-mail contact@hearusapp.com o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu aplikacji.
4. Informowanie Właściciela aplikacji o wszelkich nadużyciach dokonanych z wykorzystaniem aplikacji przez osoby trzecie.
5. Użytkownik zakłada konto w aplikacji, do założenia, którego podaje email i hasło. Użytkownik może uzupełnić swoje dane w celu lepszej personifikacji aplikacji.
6. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z aplikacji w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Przez zaprzestanie korzystania rozumie się usunięcie aplikacji z urządzenia Użytkownika.
7. Korzystanie z aplikacji oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji informacji handlowych.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie z aplikacji może wiązać się z zagrożeniami:

a) możliwość otrzymania spamu,
b) obecność i działanie oprogramowania typu malware,
c) obecność i działanie robaków internetowych,
d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware,
e) możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing,
f) piractwo,
g) sniffing,
h) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax,
i) lub inne.


§5 Reklamacje i tryb ich rozpatrywania

1. Wszelkie reklamacje użytkowników powinny być zgłoszone niezwłocznie do HearUs na adres e-mailowy contact@hearusapp.com
2. W zależności od stopnia skomplikowania reklamacji, odpowiedź na nią zostanie udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez HearUs zgłoszenia.
3. Reklamacja w rozumieniu niniejszego paragrafu nie jest tożsama z problemem globalnym określonym w §3 punkt 4 regulaminu.


§6 Ochrona danych osobowych, polityka prywatności oraz ochrona własności intelektualnej

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 100) dotycząca stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej zwane RODO), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane użytkowników przetwarzane są przez HearUs Sp. z o.o. z siedzibą w Szerokie 56N, 20-050 Lublin, NIP: 7133096221, REGON 36873258300000.
3. Zbierane dane są wykorzystywane przez HearUs do optymalizacji działalności oraz prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę.
4. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, HearUs zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
5. HearUs zobowiązuje się do zarejestrowania bazy danych osobowych klientów korzystających z aplikacji oraz jej zabezpieczenia i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery HearUs.
6. HearUs nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. HearUs może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczą głównie ogólnego użytkowania aplikacji bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.


§7 Zmiana i dostęp do regulaminu

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego bezpośrednio w Aplikacji.


§8 Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 100) dotycząca stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej zwane RODO).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2018 r.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych